فایل های دسته بندی عمران و ساختمان - صفحه 1

گزارش کارآموزی رشته عمران (ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها)

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل